Υπάρχει το επίπεδό μου;

Σε κάθε μάθημα δεχόμαστε μαθητές όλων των επιπέδων, εκτός αν καθαρά δηλώνεται κάτι διαφορετικό. Εντούτοις, μια ομοιογενής, μικρή τάξη, είναι το κλειδί για την επιτυχία ενός μαθήματος. Γι’ αυτό χωρίζουμε τους μαθητές κάθε κύκλου σε διαφορετικές τάξεις, ανάλογα με το επίπεδό τους και την ταχύτητα με την οποία μπορούν να κινηθούν προς τα μπρος στο μάθημα.

Οι τάξεις σχηματίζονται μετά την άφιξη των μαθητών αφού εκτιμήσουμε, με την χρήση ενός γραπτού τεστ και μιας προφορικής συνέντευξης τα “κενά¨ του κάθε μαθητή στην γραμματική και το λεξιλόγιο, την ικανότητα της προφορικής του επικοινωνίας στα ελληνικά, τον ρυθμό με τον οποίο μπορεί και θέλει να προχωρήσει καθώς και την ικανότητα αλλά και τη διάθεσή του να “δέσει” με τους άλλους μαθητές της τάξης.

Σημειώστε επίσης ότι στα μαθήματά μας προσπαθούμε, αντί οι μαθητές να προσαρμόζονται στο υλικό του μαθήματος, να συμβαίνει το αντίθετο: Το υλικό του μαθήματος να προσαρμόζεται στις ανάγκες της κάθε τάξης και του κάθε μαθητή χωριστά.


Frequently asked | Μας ρωτάνε συχνά